Ban tổ chức - Comité d'organisation

  1. Prof. Assoc. Dr. LÊ Anh Phương, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  2. Prof. Assoc. Dr. NGUYỄN Phương Ngọc, Viện Nghiên cứu Châu Á, Đại học Aix-Marseille, Pháp - Institut des Recherches Asiatiques, Université d’Aix-Marseille

  3. Prof. Assoc. Dr. TRẦN Đình Hằng, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế -  Institut National de Recherche Culturelle et Artistique du Vietnam                      

  4. Dr. NGUYỄN Bảo Quốc, Viện Pháp tại Huế - Institut Français de Hué

  5. Dr. THÍCH Nguyên Thành, Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế - Institut Bouddhiste du Vietnam à Hué

  6. Prof. Assoc. Dr. NGUYỄN Đình Luyện, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  7. Prof. Assoc. Dr. NGUYỄN Thành Nhân, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  8. Dr. HA Viết Hải, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  9. Prof. Assoc. Dr. ĐẶNG Văn Chương, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  10. Dr. Lê Hồ Sơn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  11. Prof. Assoc. Dr. HOÀNG Thị Huế, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  12. Dr. NGUYỄN Văn Thuấn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  13. Dr. PHẠM Quang Trung, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  14. Dr. NGUYỄN Thanh Hùng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

  15. Prof. Assoc. Dr. TRẦN Thị Sâm, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - École Normale Supérieure, Université de Hué

 

admin cập nhật lúc: 2020-11-03 11:13:23 AM

Liên hệ - Contact
Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế - L’École Normale Supérieure, l’Université de Hué
34 Lê Lợi, Thành phố Huế - 34 Rue de Le Loi, ville de Hué, Vietnam
hoithaophapviet@dhsphue.edu.vn
http://hoithaophapviet2020.dhsphue.edu.vn/
facebook.com/
Các mốc thời gian – Dates importants